02188983460
09368327108

ابطال مصوبه اجرای آیین‌نامه لایحه استقلال ۲۸ مهر ۱۴۰۱

29 شهریور 1402

شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر تهران مصوبه هیأت عمومی اسکودا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ درباره اجرای آیین نامه جدید لایحه استقلال را ابطال کرد.

آذرماه سال گذشته(۱۴۰۱/۰۹/۲۸) شعبه ۱۲ دادگاه بدوی تهران در دعوایی از طرف وکیل پدرام شریف و وکیل لهراسب کوهستانی به طرفیت اسکودا با خواسته ابطال قسمتی از صورت جلسه هیئت عمومی اسکودا، حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر کرد.

در این دادخواست وکیل پدرام شریف و وکیل لهراسب کوهستانی از دادگاه تقاضا کرده بودند قسمتی از صورت‌جلسه هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که درباره اجرای کامل آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا (مصوب۱۴۰۰) بود، باطل اعلام شود؛ خواسته‌ای که از سوی دادگاه بدوی غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان دعوا صادر شده بود.

با تجدیدنظر خواهی وکیل پدرام شریف، شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض رأی دادگاه بدوی، دعوا را وارد تشخیص داده و حکم به بطلان مصوبه جلسه فوق‌العاده هیأت عمومی اسکودا مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ مبنی بر اعلام اجرای آیین‌نامه جدید لایحه استقلال صادر کرده است.

متن رای دادگاه تجدید نظر را در ادامه می توانید مطالعه کنید:

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۸۵۶۸۴۳۷
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

تجدیدنظرخواه: آقای پدرام شریف فرزند عبدالهادی، به نشانی استان یزد …

تجدیدنظرخوانده: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به نشانی استان تهران – شهرستان تهران- تهران – خیابان میدان آرژانتین – خ احمد قصیر – خ ۱۷- پ ۲۰- ط ۳

تجدیدنظرخواسته ها: نسبت به دادنامه‌های ۱۳۹۲۱۶۳۷-۲۸/۹/۱۴۰۱ و ۱۳۱۹۸۵۰-۱۰/۲/۱۴۰۲ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

((رأی دادگاه))

تجدیدنظرخواهی آقای پدرام شریف بطرفیت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با وکالت آقای … نسبت به دادنامه‌های ۱۳۹۲۱۶۳۷-۲۸/۹/۱۴۰۱ و ۱۳۱۹۸۵۰-۱۰/۲/۱۴۰۲ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن‌ها حکم به بطلان و بی حقی در دعوی صدور رأی بر بطلان قسمتی از مصوبه جلسه فوق‌العاده هیئت محترم عمومی اسکودا مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ و صورت‌جلسه مربوطه در قسمت اعلام اجرای آئین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به جهت عدم رعایت موعد ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ فراخوان و تشکیل جلسه و تغییر موضوع جلسه صادرشده اند، وارد است.

صرف‌نظر از ضمانت اجراهای آیین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا نظر به اینکه به‌موجب ماده ۶ اساسنامه اصلاحی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران دعوت به تشکیل جلسه هیئت عمومی همواره از طریق ارسال دعوت‌نامه به کانون‌های مربوطه و با ذکر دستور جلسه با رعایت فاصله ۲۰ روز از تاریخ تحویل دعوت‌نامه به پست و ارسال نمابر و ایمیل به عمل خواهد آمد و مؤسسه غیرانتفاعی فوق مکلف به رعایت موازین مقرر در اساسنامه است و فاقد ضمانت اجرا بودن مصوبات و توصیه‌ای بودن آن‌ها و الزام آور نبودن مصوبات مذکور جواز تخلف از موازین حاکم بر اداره آن مؤسسه و ترتیب تشکیل هیئت عمومی و مصوبات نمی‌باشد و اینکه هر یک از وکلای دادگستری دارای پروانه از کانون‌های که به اتحادیه مذکور پیوسته‌اند در اعتراض به مصوبات و نقض موازین اساسنامه ذینفع محسوب می‌شوند.

دادگاه دادنامه‌های فوق را به جهت ذیل درخور تأیید نمیداند:

۱-دستورجلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ در جلسه مورخ ۷/۷/۱۴۰۱ استماع گزارش درباره آیین‌نامه اصلاحی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ به‌عنوان دستور اول و تصمیم‌گیری درباره عمل به مواد پیشنهادی کانون‌های وکلا دادگستری در آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰ به‌عنوان دستور دوم تعیین گردیده است.

اعلام دستورجلسه دایر بر اعلام رأی راجع به اجرای کامل آیین‌نامه اصلاحی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ مفهوماً و مفاداً با دستور جلسه دوم از قبل تعیین‌شده متفاوت است و تغییر دستور جلسه خارج از حدود اختیار اداره‌کننده بوده است.

۲-از طرف وکیل تجدیدنظرخوانده دلیلی بر رعایت ۲۰ روزه فاصله بین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ و تاریخ تحویل دعوت‌نامه به پست یا ارسال نمابر و ایمیل ابراز نگردید و با وجود درج لزوم ابراز دعوت‌نامه ارسالی به هر یک از طرق فوق از طرف تجدیدنظرخواه در دادخواست نخستین تجدیدنظرخوانده دعوت‌نامه ارسالی به کانون‌ها که تاریخ تحویل آن‌ها قابل احراز باشد، ابراز نداشته است.

بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۳۴ قانون اساسی ضمن نقض دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان مصوبه جلسه فوق‌العاده هیئت عمومی اسکودا مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۸ و صورت‌جلسه مربوطه در اعلام اجرای آیین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دکتر سید عطا قیصری

مستشار دادگاه
پیمان بختیاری

منبع : وکلا پرس


آخرین خبر ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0