02188983460
09368327108

حجت سلیمانی

وکیل دادگستری

سن: 33 سال

تجربه کاری:

حوزه تخصصی کاری:

مشخصات :

توضیحات :

دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی