02188983460
09368327108

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت

4 شهریور 1402

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت


این عنوان در قانون مدنی آمده است اما مثل خیلی از موضوعات دیگر کمتر در دعاوی به کارگرفته شده، باید آسیب شناسی کرد. چرا ما بی درنگ به دنبال جرم انگاری می رویم و تا کوچکترین اتفاقی می افتد دنبال بگیر و ببند هستیم. به درازا کشیدن دادرسی مدنی که ایراد حقوقدانان اعم از دادرس و وکیل است از یک سو و رواج خشونت و انتقام جویی به عنوان انکاره فرهنگی از سوی دیگر، شاید دلایل این مهم باشند. به هر حال تصمیم بر آن شد بنده دست به قلم شده و زاویه دید خود را در این باره بنویسم خوب و بد استدلال های من را شما داوری کنید.
الزام به ارائه حساب ایام وکالت
در چند ماه گذشته در دادگاه با افرادی برخورد کرده ام که اظهار می کنند به شخصی وکالت داده اند و از اعتمادشان سوء استفاده شده، وکیل ملک یا زمین مورد وکالت را فروخته و دست شان از همه جا کوتاه شده است.
راه حل حقوقی که در این موارد وجود دارد الزام وکیل به ارائه صورت حساب وکالت و رد اسناد و مدارک و ثمن معامله طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی است که امروز قصد داریم به آن بپردازیم.
تعریف عقد وکالت
وکالت عقدی است که طبق آن موکل شخص دیگری را برای انجام امری نایب خود می گرداند و بر اساس مفاد آن وکیل موظف است در نهایت دلسوزی و امانت داری به انجام امور محوله اقدام کند
وظایف وکیل
با قبول وکالت و انجام امور وکالتی از سوی وکیل، وظایفی بر عهده او قرار می گیرد که عبارتند از:
1.وکیل امین شما است و موظف است در تمامی امور محوله از جانب شما در کمال دلسوزی رفتار کند.
2.وکیل باید در تمام اقداماتی که انجام می دهد مصلحت شما را رعایت کند
به عنوان مثال اگر وکالت در فروش خانه شما را به عهده می گیرد نباید خانه را به کمتر از قیمت متعارف بفروشد.
و اگر وکالت در خرید خانه را عهده دار شده نباید خانه را گران تر از قیمت متعارف خریداری کند.
3.وکیل نباید عملی خارج از حدود وکالتش انجام دهد حدود وکالت وکیل را موکل مشخص می کند که با اعطای وکالت عام یا خاص و مطلق یا مقید اتفاق می افتد.
4.اگر شخصی را به عنوان وکیل انتخاب کرده ایم حتما با توجه به شناخت از او و امانتداری و ویژگی های شخصی دیگر بوده است پس وکیل نمی تواند بدون اجازه موکل برای آن امر به دیگری وکالت بدهد
5 .یکی دیگر از مهم ترین تعهدات وکیل بازپس دادن حساب مدت وکالتش است.
الزام به پس ارائه حسابرسی ایام وکالت
پس از اتمام عمل وکالت، وکیل موظف است که حساب مدت وکالت را به موکل پس دهد و هر آنچه ( از جمله اسناد یا پول و …) که به جای موکل دریافت کرده است را به او برگرداند.
حساب مدت وکالت در عرف واجد مفهوم مشخصی است
و شامل تمام پرداختی ها و دریافتی ها و مخارج و هزینه هایی است که وکیل در راستای انجام عمل مورد وکالت انجام می دهد
علی رغم اینکه عنوان مزبور به صراحت در ماده ۶۶۸ قانون مدنی ذکر و سبب جلوگیری از سوء استفاده های بسیاری است
اما کمتر رغبت به استفاده از آن برای حل مشکلات حقوقی فی مابین وکیل و موکل وجود دارد
و متاسفانه با مشاوره های اشتباه مردم بیشتر علاقه دارند که از راه حل های کیفری برای حل مشکلات حقوقی خود استفاده کنند.
نکات مهم در خصوص دعوای مزبور
مطلب حساب ایام وکالت را توضیح نکات مهمی در این خصوص ادامه می دهیم.
۱-طبق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل موظف است حتی بدون مطالبه از جانب موکل، حسابرسی مدت وکالت خود را پس دهد.
۲-ضمن قرارداد وکالت یا بعد از آن موکل می تواند وکیل را از ارائه صورت حساب وکالت معاف کند.
۳-دقت داشته باشید که مطالبه حساب دوران وکالت یکی از حقوق موکل در برابر وکیل است
و وکیلی که موضوع وکالت را به شخص دیگری تفویض می کند
حق ندارد از وکیل دوم مطالبه حساب دوران وکالت کند
چرا که با اعطای وکالت به وکیل دوم، وکالت نخست زایل می شود
در رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۷۹ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به تایید شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده
بدین امر اشاره و دادگاه به علت عدم احراز ذی نفع بودن خواهان قرار رد دعوای او را صادر می کند
۴-دعوای مزبور جزء دعاوی غیرمالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است. ( نظریه ۱۴۰۶/۹۹/۷ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ اداره حقوقی قوه قضاییه


آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0